Ion M. Puşcă – Vechi soiuri de vinuri româneşti

8 ianuarie 2008
%u201EVechi soiuri rom?ne%u015Fti de vi%u0163%u0103 de vie%u201DPrintr-o fericit? coinciden??, tocmai de ziua În?l??rii Sfintei Cruci, numit? ?i „Chrisovul Viilor” (14 septembrie), când tradi?ional la români începea culesul viilor, apare lucrarea „Vechi soiuri române?ti de vi?? de vie”.
Cunoscutul oenolog Dr. Ing. Ec. Ion M. Pu?c? încearc? pentru prima dat? în România s? reuneasc? în filele c?r?ii soiurile vechi române?ti care au supravie?uit în timp. Cu voca?ia unui „arheolog” al viticulturii, el reu?e?te s? prezinte într-un stil roman?at via?a soiurilor autohtone, unele mai vechi de dou? milenii.
300 de pagini dense ?i fermec?toare, într-o edi?ie de adev?rat? art? tipografic?, tip?rite la Editura Tipografia Intact, au menirea de a readuce în aten?ie tezaurul viticulturii române?ti. Cartea este o contribu?ie necesar? în contextul actual al afirm?rii valorilor noastre în Comunitatea European?. Sunt men?ionate peste 100 de soiuri vechi dintre care mai mult de jum?tate sunt ilustrate cu imagini color, cititorul r?mânând cu impresia c? are în fa?? un „album” al vinurilor române?ti. Istoriile, legendele ?i tradi?iile populare ce se împletesc în aceast? carte dau soiurilor prezentate o identitate binemeritat?.
Fiind un îndreptar pentru to?i iubitorii de vie ?i vin, lucrarea merit? s? fie prezent? în biblioteca personal? a fiec?ruia.
Cuvânt înainte
De ce guvernatorul B?ncii Na?ionale prefa?eaz? o astfel de carte, se vor întreba unii cititori . Are BNR vreo leg?tur? cu soiurile vechi române?ti de vi?? de vie, se vor întreba al?ii. Un motiv exist?, desigur. M-am n?scut în podgoria Dr?g??ani, una dintre cele mai frumoase ?i mai vechi zone viticole din România. În toate CV-urile mele, la rubrica hobby, am trecut: cultivarea vi?ei de vie ?i prelucrarea vinului.
M? mândresc cu aceast? podgorie ! Am copil?rit împreun? cu Crâmpo?ia, Braghina, Gordanul ?i T?mâioasa Româneasc?, soiuri cultivate tradi?ional la Dr?g??ani. Le-am îndr?git!
De la podgorenii din Dr?g??ani am în?eles ?i sensul unui str?vechi dicton: „În vin e adev?rul“. Sens numai în parte dat de faptul c? vinul dezleag? limbile. Dar am desprins ?i un alt în?eles, mai profund. Acela c? numai vinul adev?rat e bun.
Într-o lume în care falsificarea produselor a devenit industrie de serie, nici vinul n-a sc?pat de contrafaceri. Minciuna e adeseori în vin, în sensul c? una scrie pe etichet? ?i alta e în sticl?.
Vinurile noastre str?mo?e?ti au fost adev?rate. ?i au r?mas adev?rate.
Cu timpul, mi-am dat seama c? zicala care viza vinul autentic de Dr?g??ani – „Crâmpo?ia d? t?ria, Braghina aduce spuma, Gordanul umple butea, iar T?mâioasa d? aroma“ – nu a fost creat? doar ca s? rimeze. Ea exprim? munca, pasiunea ?i experien?a cultivatorilor de vi?? de vie care au tr?it de milenii pe aceste meleaguri.
Cândva, într-o împrejurare, afirmam: „Crâmpo?ia salveaz? România“. Poate unii au zâmbit. Dar ce am spus este foarte adev?rat. Zicând Crâmpo?ie, eu m? refer la toate soiurile române?ti autentice. Sunt convins c? aceste soiuri vor avea din nou un cuvânt important în lumea vinurilor.
A?a cum alte ??ri viticole „de o seam?“, ca tradi?ie, cu România, precum Fran?a, Spania, Portugalia, Italia ?i altele, au ?tiut s?-?i p?streze ?i s?-?i promoveze soiurile proprii, impunându-le pe pia?a interna?ional?, la fel ar fi trebuit s? fac? ?i ?ara noastr?. Noi am pierdut ?i soiurile tradi?ionale, ne-am pierdut ?i pozi?ia bun? de pe pia??. ?i vinovat? nu este numai istoria.
De 130 de ani, de când filoxera a intrat în spa?iul românesc, treptat, treptat, multe soiuri autohtone au disp?rut. Acestea au fost înlocuite cu un num?r mare de soiuri str?ine, unele prea pu?in valoroase. Astfel s-a pierdut caracterul de unicitate al vinurilor române?ti, vinuri care pân? atunci erau mult apreciate în Europa.
Urm?rile celor dou? R?zboaie Mondiale ?i schimbarea de multe ori a formei de proprietate sunt, dup? p?rerea mea, principalele cauze ale problemelor cu care se confrunt? viticultura româneasc? de azi.
Lucrarea de fa??, de?i nu se substituie unui tratat de ampelografie, are rolul de a readuce în actualitate soiurile vechi române?ti.
Scris? într-un limbaj accesibil, chiar roman?at, ea se adreseaz? tuturor iubitorilor de vin ?i de vi?? de vie româneasc?.
N?scut? din respect pentru genera?iile care au f?urit viticultura noastr? multimilenar?, cartea „Vechi soiuri române?ti de vi?? de vie“ vine s? îndemne la acordarea unei mai mari importan?e soiurilor autohtone. Drumul nu va fi u?or. Sunt sigur îns? c? printr-o voin?? na?ional? concertat? se va realiza o mai bun? cunoa?tere a soiurilor române?ti pe plan mondial. Ele vor fi pentru multe ??ri chiar o surpriz?!
Academician
Mugur Is?rescu
Guvernatorul
B?ncii Na?ionale a României
De ce aceast? carte?
M-am întrebat adeseori ce anume m-a determinat s? elaborez o carte despre vechile soiuri române?ti, unele dintre ele cultivate de milenii în spa?iul geto-dacic. Tema lucr?rii este destul de preten?ioas?, având în vedere faptul c? nu s-a scris prea mult despre aceste soiuri. C?l?torii str?ini care au trecut pe meleagurile noastre, cât ?i cronicarii din ??rile române, ca ?i cei din alte p?r?i amintesc în scrierile lor doar despre existen?a planta?iilor viticole ?i a unor localit??i din apropierea acestora. De?i ne ofer? destule aprecieri asupra viilor ?i vinurilor produse, nu exist? în textele lor men?iuni clare despre soiurile cultivate.
?i atunci de ce aceast? carte?
Unul dintre aceste argumente ar fi acela c? deseori se fac confuzii între soiurile române?ti ?i cele str?ine cultivate în România, precum ?i între soiurile române?ti ?i cele hibride.
În al doilea rând, am fost marcat de afirma?iile profesorului Ion C. Teodorescu f?cute acum câteva decenii: <În literatura str?in? ?i chiar ?i ?n cea român? s-au strecurat unele p?reri gre?ite cu privire la trecutul viticulturii noastre … se contest? vechimea culturii vi?ei-de-vie în ?ara noastr?, faptul c? ea dateaz? înc? din epoca preroman?>.
Un al treilea argument, încurajator, a fost acela c? articolele scrise de mine despre soiurile vechi române?ti, pe care le-am publicat în cotidianul , în perioada 2005-2006, au stârnit interesul cititorilor. Ca urmare, ?i revista Top Business mi-a solicitat reluarea serialului în paginile sale.
?i, în sfâr?it, al patrulea argument, , ar fi acela c?, n?scut în podgoria Panciu, devenit oenolog, am vinifact în tinere?e multe soiuri române?ti, pe care le p?strez ?i acum în memorie. Din p?cate, unele dintre acestea au disp?rut, fapt pentru care doresc s? le readuc în aten?ie.
A?a am ajuns s? scriu aceast? carte despre vechile soiuri române?ti, f?r? a avea preten?ia c? reprezint? un tratat de ampelografie sau o publica?ie de referin?? în acest sens.
În prezentarea lor, mi-am permis, pe baza unor realit??i ?tiin?ifice, s? dau curs imagina?iei. Astfel, aceste soiuri ce coboar? din istorie au fost îmbr?cate în aura mioritic? a pove?tilor populare, pove?ti ce cândva mi-au încântat copil?ria. Am încercat, pe cât posibil, s? strecor în text ?i un patriotic.
În publica?iile române?ti de specialitate de acum un secol mai exist? men?iuni despre unele soiuri locale, necatalogate dup? regulile ampelografice pentru identificare. Nici pe acestea nu le-am trecut cu vederea. De aceea, în lucrare prezint succint informa?ii despre ele, pentru a ar?ta multitudinea soiurilor române?ti care au gra?ie condeiului. Sunt sigur c? cititorul va fi surprins vazând num?rul mare al soiurilor create de genera?ii pe aceste meleaguri. Dar oare câte alte soiuri au disp?rut f?r? s? fi fost men?ionate undeva ?
Sunt con?tient de faptul c? aceast? carte reprezint? un început modest privind prezentarea unitar? a vechilor soiuri române?ti. Ea ar trebui continuat?. În felul acesta, lucrarea proiectat? de regretatul profesor I. C. Teodorescu cu o jum?tate de veac în urm? – - ar putea prinde via??. În acest sens, în contextul actual al integr?rii europene, se impune mai mult ca oricând s? ?tim s? ne prezent?m tradi?ia viticol? multimilenar?.
Dr. Ing. Ec.
Ion M. PU?C? – oenolog


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X